Skip to content

Arhiva objava iz

12
lip.

Pristup informacijama

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA SAMOBORA

10430 SAMOBOR, Stražnička 5

 

U Samoboru 04. lipnja 2013. godine

 

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13.) Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora (u nastavku teksta: Vatrogasna postrojba) objavljuje slijedeće:

 

I. OSNOVNI PODACI O VATROGASNOJ POSTROJBI

 

Naziv i sjedište: Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora, 10430 Samobor, Sražnička 5

Registracija: Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora je upisana u registar Trogavačkog suda u Zagrebu (MBS: 080358250)

OIB: 93210069411

Matični broj: 1513290

Žiro račun: 2360000-1101258257

web adresa: www.jvp-samobor.hr

 

II. NORMATIVNI OKVIR

 

Vatrogasna djelatnost u Republici Hrvatskoj je regulirana:

 • Zakon o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09. i 80/10.).
 • Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10.)
 • Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10.)
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (Narodne novine 89/01.)
 • Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (Narodne novine 89/01.)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (Narodne novine 31/11.)
 • Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (Narodne novine 31/11.)
 • Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (Narodne novine 61/94.)
 • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine 61/94.)
 • Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (Narodne novine 61/94.)
 • Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznaka zvanja (Narodne novine 65/94.)
 • Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama (Narodne novine 65/94.)
 • Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine 43/95.)
 • Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine 35/94.)
 • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 08/2006.)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Narodne novine 101/11.)

 

 

III. DJELATNOST VATROGASNE POSTROJBE

 

Vatrogasna postrojba u današnjem isntitucionalnom obliku je osnovana 27. srpnja 2000. godine (Zaključak o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora – Službeni vijesti Grada Samobora 3/2000.), kao javna ustanova za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Osnivač i vlasnik Vatrogasne postrojbe je Grad Samobor.

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku (članak 1. stavak 2. Zakona o vatrogastvu – Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09. i 80/10.).

Vatrogasna djelatnost podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u neserećama, ekološkim i inim nesrećama.

Uz osnovnu djelatnost Vatrogasna postrojba, sukladno članku 39. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09. i 80/10.), pruža usluge koje se uobičajeno obavljaju uz vatrogasnu djelatnost, troškovi kojih se nadoknađuju prema posebnom cjeniku.

 

IV. ORGANIZACIJA

 

Formacijske jedinice Vatrogasne postrojbe su:

 • vatrogasna grupa
 • vatrogasno odjeljenje

 

V. TIJELA VATROGASNE POSTROJBE

 

Tijela Vatrogasne postrojbe su upravno vijeće i zapovjednik.

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe je Mladen Žitković, dipl. ing.

Kontakt: 01/3337-775, 098/370875

 

VI. FINANCIRANJE

 

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne postrojbe se osiguravaju u Proračunu Grada Samobora i Proračunu RH (sukladno članku 58. a. Zakona o vatrogastvu).

Sredstva koja Vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću, sukladno Zakonu o vatrogastvu, koriste se za materijalne troškove, investicijsku izgradnju i nabavku opreme te sredstava za vatrogasnu intervenciju.

 

 

 

VII. JAVNA NABAVA

 

Vatrogasna postrojba je obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.

Sve objave, propisane Zakonom o javnoj nabavi, objavljuju se Narodnim novinama, u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Na web stranici Vatrogasne postrojbe objavljuju su:

 • podaci o postojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
 • plan nabave roba, radova i usluga te sve njegove izmjene i dopune
 • registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

VIII. SLUŽBENIK/CA ZA INFORMIRANJE I OSTAVARIVANJE PRAVA NA

PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija, ostvaruje se putem usmenog ili pisanog zahtjeva. Zahtjev se podnosi:

 

 • pisanim putem na poštansku adresu Vatrogasne postrojbe:

Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora

Stražnička 5

10430 Samobor

 • putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:

jvp.grada.samobora@email.t-com.hr

 • telefonom/telefaksom na sljedeći broj:

Službenik za informiranje: zapovjednik Vatrogasne postrojbe, g. Mladen Žitković, kontakt; 01/3337-775

 • telefaksom na sljedeći broj

01/3337-776

 • usmenim putem:

osobno, na zapisnik, u službenim prostorijama Vatrogasne postrojbe, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati

 

Zahtjev za ostavrivanje prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime te adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih i sudskoj pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Vatrogasna postrojba ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

 

Zapovjednik

Mladen Žitković, dipl. ing.

-->